Karin Jansson » Blog Archive » Jag reserverar mej!
Uppdrag
Medborgarlön
[Bild på en solros och Karin]
Aktuellt
Kontakt
Presentationer

Karin Jansson (mp)

Jag tror på fullt allvar att det går att skapa en värld utan miljöförstöring, orättvisor och förtryck

En värld där alla människor är lika mycket värda
En värld där alla människor är trygga och fria
En värld där vi lever i samklang med naturen

Jag reserverar mej!

Kilbo, Hälsingland, 21 feb 2011
Jag har varit i Stockholm i helgen, på partistyrelsemöte. Vi har föreslagit svar på 260 motioner som MP medlemmar ha lagt till kongressen i Karlstad i mitten på maj. Alla möjliga åsikter och förslag passerade i rasande takt. Då och då uppstod kaos och förvirring – men för det mesta klarnade det upp och vi upptäckte om vi verkligen tyckte annorlunda eller om vi bara inte förstått varann. Ibland uppstod till och med en seriös diskussion, fast i turbo. Vi har stannat upp vid frågor som vinster i offentligt sektor, mat, svenska trupper i Afganistan, ekonomi och på några andra ställen. Jag har försökt reservera mej när jag inte håller med. Fast inte alltid. Mina reservationer handlar till exempel om att alla människor i landet har en äkta ekonomisk grundtrygghet, att Sverige ska sluta skicka soldater till Afganistan, att Sverige ska lämna EU, att MP ska fortsätta ha kongress varje år och att ALLA medlemmar ska ha rätt att lämna in motioner.

Det finns en motion som inte vill att PS ska föreslå svar på motioner. Det förslaget har funnits på tidigare kongresser också, och avslagits. Jag kan ju tycka att PS åsikt om ja eller nej till motionen kanske inte är så jättespännande. Men det jag tycker är viktigt att vi gör, är att tala om vad tidigare kongresser sagt, vad riksdagsgruppen sagt och kanske också lägga till några fakta eller vinklingar som kan förenkla och förtydliga diskussion på kongressen. Inte alltid lever vi upp till mina krav där, men vi försöker i alla fall.

Genom motionsfloden går det att få en, om än väldigt slumpmässig, känsla för vad MPs medlemmar går och tänker på. Det är spännande. Och jag blir glad över att det finns många olika saker det går att tycka till kring.

Vill du läsa alla mina reservationer? Stort som smått? Finns här.

Reservation ramplan
Jag tycker inte om, och ville därför stryka formuleringen ”Vi behöver göra det tydligare för väljarna hur vår klimtpolitik gör Sverige mer konkurrenskraftigt och ger nya jobb”. Jag tror inte att vi kan rädda jorden om vi sätter enskilda nationers konkurrenskraft före klimatet. Jag tycker att Sverige tillräckligt länge har konkurrerat ut fattiga länder.

Dessutom ville jag (och tre andra PSledamöter) bifalla Annika Lillemets yrkande ” Lägg till att vi ska arbeta för en demokratiserad ekonomi inom naturens ramar och att social rättvisa är en nödvändig del i en grön omställning”

Kongress
Reservation ordningsfråga – streck i debatt
PS diskuterar hur demokratin ska fungera på kongressen. Ny arbetsordning behöver tas dels eftersom utskott ska finnas på kongress, dels för att PS infört ett helt nytt arbetssätt med förneklad motionsbehandling. Förslag finns som har som syfte (?) att tysta debatt om basinkomst, om EUfrågan och förmodlingen om andra frågor – jag vet ännu inte vilka. Att i det läget införa streck i PS debatt tycker jag känns väldigt förtryckande. Strecket sköttes inte heller speciellt regelmässigt, inga yrkanden redovisades innan strecket satts. Varken här eller på kongressen vill partitoppen ta diskussionen…. lite märkligt. Det känns som ett uttryck för maktens arrogans.

Motionsbehandling————————–
EU-federation – All makt åt folket
Motionen vill att MP ska driva att Sverige utträder ur EU. Det vill jag också, men för att åstadkomma det behövs en ny medlemsomröstning. Jag föreslog en ny attsats – Att kongressen beslutar att genomföra en ny medlemsomröstning om EU-utträde”, som PS avslog.

Höj grundskatteavdrag
Jag reserverar mej mot PS avslag på mitt ändringsyrkande:” Att mp verkar för att grundskatteavdraget höjs. ” Höjt grundavdrag gör att de som har lägre inkomster får lägre skatt. Det tycker jag vore utmärkt.

Individualisera socialbidrag
Jag ville att motionen ska bifallas. Att låta försörjningsstödet grundas på individens egen ekonomi passar bra in i miljöpartiets syn på individen. Den gamla tanken att familjen är försörjnigsbas, fungerar inte i dagens samhälle med olika familjetyper och olika sätt att leva. Det finns otaliga exempel på hur olyckligt nuvarande system kan slå.

Grundtrygghet
Reservation till förmån för bifall till motionen. Det sociala trygghetssystemet i Sverige faller isär allt mer. Fler och fler människor drabbas själva, elller känner någon som drabbas. I det läget tycker jag att det är rimligt att, utan att ta bort inkomstrelaterade A-kassa, sjukförsäkring och andra ersättningar, införa ett tydligt golv, en garanterad ekonomisk nivå. Människor ska vara trygga i att värre än så här kan det inte bli. För en inte allt för stor kostnad i statsbudgeten skulle denna trygghet kunna införas.

Medborgarlön Reservation till förmån för bifall till motionen.

Soldidaritet med missbrukare
Reservation mot PS beslut.

Afganistan
Jag vill att Sverige ska dra tillbaka sin militära verksamhet i Afganistan. Därför yrkade jag bifall på motion ”Om internationella väpnade instser” attsats 1, motion ”Afganistan”, motion ”Ersättning till afganska familjer” attsats 2, hela motion ”Miljöpartiets samarbete” och hela motion ”Överenskommelse om Afganistan”.

Ökade möjligheter till debatt i Grönt
Jag föreslog bifall till att Grönt i högre grad än nu blir ett forum för utvecklande politisk debatt. Det är viktigt att olika åsikter och olika personer kan komma till tals, i Grönt såväl som i nätbaserade debattfora.

Nappflaskan som symbol
Jag ville bifalla att-satsen om att MP inte ska använda nappflaskan som symbol. Jag försökte i PS i valrörelsen påverka partiet till att inte ha med nappflaska i annonser och på affischen, men lyckades inte heller då få med mej PS i min åsikt.
Nappflaska kan se gulligt ut.Men den kan innehålla miljögifter, görs oftast av oljeprodukter, bidrar till sopberget och har ett starkt symbolvärde i diskussion om amning. MP borde klara av att finna andra symboler för barn och barndom.

Grön mångfald
Denna idé ville kongressen utreda för många år sedan. Men beslutet verkställdes aldrig. Jag tycker att det verkligen är dags nu att utreda hur olika politiska inriktningar kan få blomma ut sida vid sida.

Förändra förtroenderådet
Jag ville att motionen skulle avslås. Jag tycker att regionerna själva ska avgöra vem de ska skicka till förtroenderådets möte. Tycker dessutom att det är trist hur sammankallande termen försvinner och ordförande termen blir allt mer vanlig i MP. Jag tycker att vår gamla idé om att dela på makten var bra.

Framtidsdagar
Jag tycker att det behövs kongress varje år. Jag tycker att det är viktigt att det årligen finns en möjlighet att välja till och välja bort företrädare, och att årligen ha en möjlighet att diskutera olika politiska förslag. Miljöpartiet har länge varit en föregångare i svensk politik när det gäller möjligheten för en gräsrot att påverka partiets politik. Med kongress vartannat år minskar den möjligheten. Jag har inte heller förstått hur det ska gå till. Är det valår det inte ska vara kongress? Eller ska det vara så att man har en kongress mitt emellan valår -då man tar partiprogram och inga andra förslag kan ställas – och en kongress när det valår -då inga stora diskussioner och förändringar kan genomföras. Jag tror att det kommer att behövas extrakongresser. Det ser man ju också hos de andra politiska partierna. Extrakongresser är lättare för partitoppen att redigera. De ger mindre möjlighet för gräsrötter att ändra partiets kurs.

Motionsstöd
PS föreslår bifall på motionen som vill att det ska krävas lokal eller regionstöd för att få lägga en motion. Jag tycker inte om den idéen. Att inskränka motionsrätten innebär att vi kan missa viktiga idéer. Minoritetens åsikter kan få svårt att komma fram. Även detta beslut leder till sämre möjligheter för gräsrötter att påverka partiets politik.

Personliga utsläppsrätter
Jag ville bifalla att vi ska verka för en SOUutredning som utreder hur ett system med personliga utsläppsrätter skulle se ut.

Grön Ekonomisk politik, En vision för MP de gröna Räntefria banker
Jag ser räntan som en destruktiv mekanism som leder till rovdrift av människor och natur. Jag tycker att MP behöver prata mer om detta och utveckla vår ekonomiska politik inom området. Därför föreslog jag bifall på motionerna om ”Grön Ekonomisk politik” och ”Räntefria banker”, samt att-sats 1 och 2 i ”En vision för MP de gröna” .

Inför en vårdinspektion
Jag ville att PS skulle föreslå bifall på motionens 3je attsats” att MP verkar för att vinstdrivande vårdföretag ej ska kunna plocka ut vinst i bolaget ifall det finns anmärkningar från en vårdispektion”. Det är ju den politik MP driver när det gäller skolor. Det är en bra begränsning, och det vore ju bra om vi gjorde samma begränsning när det gäller vård och omsorg. Det ska inte gå att missköta verksamheten och sedan schappa med pengarna. Jag kan inte se att de vore så svårt att urforma en sådan bestämmelse. ”Vårdinspektionen” som motionen anspelar på skulle mycket väl kunna vara socialstyrelsen.

En politik för jämlikhet
Jag tycker att MP ska ta ställning för att jämställdhet och ekologisk hållbarhet förutsätter varandra. Jag tyckte också att PS skulle föreslå bifall istället för besvarad på den andra att-satsen, för att trycka på vikten av att skattesystemer är progressivt oh omfördelande och att det skapar incitament för att minska miljöförstöringen.

————————Slut motionsbehandling

Kongressens plenumpass
Reservation mot att PS ska bestämma innehållet i 2 av 3 plenumpass
De senaste åren har kongressen haft fyra plenumpass. Två som PS beslutar om och två som kongressombuden bestämmer. Jag tycker personligen att det är spännande och lärorikt att lyssna på debatter. Och jag tycker att det är intressant att se vilka frågor kongressombuden prioriterar att debattera.
Denna kongress hinns bara tre plenumpass med. Det är olyckligt. I det läget tycker jag att det vore bättre att överlåta till ombuden att välja vad två plenumdebatter ska handla om.

Inga kommentarer

Inga kommentarer ännu.

Kommentarsformuläret är tyvärr stängt.